Σχετικά με το AgriBusiness Forum

Το AgriBusiness Forum είναι η ετήσια συνάντηση των ηγετών της αγροτικής βιομηχανίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία στην παραγωγή, μεταποίηση και διακίνηση αγροτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή.

Το AgriBusiness Forum διασυνδέει έρευνα, τεχνολογία, εκπαίδευση, νεοφυείς & μεγάλες επιχειρήσεις, θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία, με σκοπό την προώθηση συνεργασιών, διατομεακής ενημέρωσης και προβολής διεθνών προτύπων για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Οι συνεδρίες του AgriBusiness Forum εστιάζουν στην καινοτομία και στις έξυπνες καλλιέργειες, στην ψηφιοποίηση της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ασφάλεια των τροφίμων, στις μεσομακροπρόθεσμες πολιτικές και στην πιστοποίηση.

Το AgriBusiness αποτελείται από 5 θεματικές ενότητες ενσωματωμένες σε ένα ενιαίο γεγονός:

1. Εκπαιδευτικό εργαστήριο 2 ημερών για επιλεγμένες νεοφυείς επιχειρήσεις του γεωργικού & αγρο-διατροφικού τομέα

2. Διαγωνισμό ανάδειξης των πιο καινοτόμων επιχειρήσεων, εκ των οποίων 3 θα είναι ομιλητές σε πάνελ του συνεδρίου

3. Β2Β συναντήσεις μεταξύ νεοφυών επιχειρήσεων με εκπροσώπους γνωστών επιχειρήσεων της αγροδιατροφικής αλυσίδας

4. Συνέδριο 1½ ημέρας με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την καινοτομία στον αγροδιατροφικό τομέα. Τόπος συνάντησης, δικτύωσης και διάδρασης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας, το θεσμικό πλαίσιο, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τις πολιτικές για την γεωργία και κυκλική οικονομία

5. Επίσκεψη πεδίου σε αγροδιατροφική μονάδα για επιτόπια ενημέρωση, θεώρηση δεδομένων και εξεύρεση πιθανών ευκαιριών στην συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το AgriBusiness Forum αποτελεί ανεξάρτητη πλατφόρμα που τελεί στην ιδιοκτησία και κυριότητα του μη κερδοσκοπικού Geo Routes Cultural Institut, υποστηρίζεται από το Balkans & Black Sea Cooperation Forum και συνεργάζεται με διεθνείς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς & οργανισμούς για την προώθηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.