Οφέλη Συμμετοχής

Μερικοί λόγοι για να συμμετέχετε στο AgriBusiness Forum:

 • Ενίσχυση της επαγγελματικής σας εικόνας
 • Δικτύωση και δημιουργία νέων επαφών
 • Γνωριμία με στελέχη επιχειρήσεων, ακαδημαϊκούς και καινοτόμους παραγωγούς
 • Παρακολούθηση εισηγήσεων από σημαντικά στελέχη τοπικού, περιφερειακού και διεθνούς επιπέδου
 • Ενημέρωση για την ψηφιοποίηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας
 • Συναντήσεις με καινοτόμες υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις

Επίσης γιατι το AgriBusiness Forum είναι:

 • Διεθνές: με εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών στην Ευρώπη, Ασία και Αμερική
 • Ανεξάρτητο: μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική και μη πολιτική πλατφόρμα
 • Αξιόπιστο: με παρουσίαση αντικειμενικών πρακτικών και επιστημονικών μελετών
 • Διαφανές: με καθαρή μετάδοση των εργασιών και των συμπερασμάτων στο κοινό που απευθύνεται
 • Επιδραστικό: με περιεχόμενο που προέρχεται από έμπειρα ακαδημαϊκά & επιχειρηματικά στελέχη

Και για την αποστολή του, το AgriBusiness Forum:

 • Παρέχει Agenda με εμπεριστατωμένο περιεχόμενο
 • Αναδεικνύει την καινοτομία, τον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας
 • Φιλοξενεί ομιλητές κύρους από το ακαδημαϊκό, ερευνητικό, επιχειρηματικό και πολιτικό περιβάλλον
 • Διαθέτει πολυδιάστατο ακροατήριο από παραγωγούς, επιχειρήσεις, τράπεζες, ακαδημαϊκούς και τον δημόσιο τομέα
 • Προκαλεί τον διάλογο και την διάδραση μεταξύ ομιλητών και ακροατηρίου
 • Προωθεί τις συνέργειες και την διατομεακή συνεργασία
 • Συνδέει διαφορετικές ενότητες σε ένα ενιαίο γεγονός: εκπαίδευση, διαγωνισμό καινοτομίας, συνέδριο αγροτεχνολογίας, επίσκεψη πεδίου και δικτύωση (περιφερειακά γεγονότα)
 • Υποστηρίζει καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις για την ανέλιξη τους σε τοπικό ή/και διεθνές επίπεδο
 • Υιοθετεί υψηλής ποιότητας συνεργασίες και διαδικασίες υλοποίησης των γεγονότων/συνεδρίων του