Αποστολή & Καινοτομία

Το AgriBusiness Forum φέρνει το αύριο της γεωργίας στο σήμερα:

  • Προσφέρει ολοκληρωμένη Agenda με εμπεριστατωμένο περιεχόμενο σε θέματα αγροτεχνολογίας
  • Αναδεικνύει την καινοτομία, τον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας
  • Παρουσιάζει ομιλητές κύρους από το ακαδημαϊκό, ερευνητικό, επιχειρηματικό και πολιτικό γίγνεσθαι
  • Συγκεντρώνει πολυσυλλεκτικό ακροατήριο από τον χώρο της γεωργίας, των παραγωγών, των επιχειρήσεων, των τραπεζών, των επιστημών και του δημόσιου τομέα
  • Προκαλεί την επικοινωνία και τον διάλογο μεταξύ των ομιλητών και του ακροατηρίου
  • Προωθεί τις συνέργειες και την διατομεακή συνεργασία μεταξύ επιστημών, επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα
  • Συνδέει 5 ενότητες αιχμής σε ένα ενιαίο γεγονός: (εκπαίδευση, διαγωνισμός καινοτομίας, συνέδριο αγροτεχνολογίας, επίσκεψη πεδίου, ευκαιρίες δικτύωσης)
  • Φέρνει στο προσκήνιο τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της Ελλάδας έναντι του ανταγωνισμού στο περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον
  • Υποστηρίζει καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις για περαιτέρω ανέλιξη σε τοπικό ή/και διεθνές επίπεδο
  • Υιοθετεί υψηλής ποιότητας συνεργασίες, και διαδικασίες προγραμματισμού/υλοποίησης του συνεδρίου