Οφέλη συμμετοχής

  • Ενισχύστε την εταιρική & προσωπική σας εικόνα
  • Δικτυωθείτε και δημιουργείστε νέες επαφές
  • Γνωρίστε στελέχη επιχειρήσεων, ακαδημαϊκούς και καινοτόμους παραγωγούς
  • Παρακολουθείστε ομιλίες από στελέχη διεθνούς επιπέδου
  • Ενημερωθείτε για την ψηφιοποίηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας
  • Συναντήστε καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις
  • Ανακαλύψτε αγροδιατροφικές ευκαιρίες στην επίσκεψη πεδίου