Η IntelAgro είναι μια νεοσύστατη επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2018 στην Θεσσαλονίκη. Η ομάδα περιλαμβάνει έμπειρους μηχανικούς και γεωπόνους στον ερευνητικό και επαγγελματικό τομέα. Σκοπός της εταιρείας είναι να εντοπίζει τα προβλήματα και τις προκλήσεις του αγροτικού τομέα και να προσφέρει καινοτόμες λύσεις, που ελαχιστοποιούν τους κινδύνους ενώ παράλληλα μεγιστοποιούν τις αποδόσεις. Με την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και την εφαρμογή των πιο σύγχρονων μεθόδων μηχανικής, προσφέρουμε τα πιο αποδοτικά και ευφυή συστήματα καλλιέργειας. Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας στην Ελληνική και διεθνή αγορά.

Η IntelAgro συνεργάζεται με δημόσια ινστιτούτα και πανεπιστήμια και προσφέρει τις υπηρεσίες της τόσο σε ερευνητικές ομάδες όσο και σε εταιρείες του ιδιωτικού κι επιχειρηματικού τομέα. Σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς εταίρους, έχει υποβάλλει προτάσεις προς χρηματοδότηση για ερευνητικά προγράμματα, προκειμένου να αναπτύξει καινοτόμα προϊόντα σχετικά με την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στον αγροτικό τομέα