Ο Δημήτρης Ψαλτόπουλος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάλυση και αξιολόγηση πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης, την ανάλυση πολιτικών οικονομικής ανάπτυξης και τις ποσοτικές μεθόδους.

Από το 2016 εργάζεται στην Agricultural Global Practice της Παγκόσμιας Τράπεζας ως senior economist, και ασχολείται με διάφορες διαγνωστικές αναλύσεις στα Δυτικά Βαλκάνια, τη Κροατία και την Ελλάδα. Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευτεί σε πολλά διεθνή περιοδικά υψηλού επιπέδου και έχει παρουσιαστεί σε περισσότερα από 70 διεθνή συνέδρια. Έχει συντονίσει αρκετές διαβουλεύσεις με κοινωνικούς εταίρους της γεωργίας και της υπαίθρου και έχει δημοσιεύσει πολυάριθμες εκθέσεις και μελέτες ανάλυσης γεωργικών και αναπτυξιακών πολιτικών. Επίσης, έχει συντονίσει και συμμετάσχει ως επικεφαλής ομάδας και ερευνητής σε πολλά διεθνή ερευνητικά προγράμματα, που σχετίζονται κυρίως με την ανάλυση αναπτυξιακών πολιτικών. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος, για περίοδο 6 ετών (2005-2011) υπηρέτησε ως εκλεγμένο μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της European Association of Agricultural Economists (ΕΑΑΕ).