Ο Καθηγητής Γεώργιος-Ιωάννης Νυχάς είναι καθηγητής Μικροβιολογίας Τροφίμων και διευθυντής του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το επιστημονικό του δημοσιευμένο έργο ξεπερνάει τις 400 εργασίες (269 σε περιοδικά κύρους, 25 κεφάλαια σε εξειδικευμένα βιβλία, 110 Πρακτικά Παγκόσμιων Συνεδρίων με η χωρίς κριτές, Citation > 13000 , h –factor 66 Scopus). Έχει διατελέσει μέλος της ομάδας για τους βιολογικούς κινδύνους (Biohazard group) της Ευρωπαϊκής Αρχής της Ασφάλειας των Τροφίμων (European Food Safety Authority- EFSA), εξειδικεύεται στη Μικροβιολογία πρόρρησης / Ποσοτική Διαχείριση επικινδυνότητας. Έχει συντονίσει 19 ερευνητικά έργα (5 Διεθνή, 14 Ελληνικά) και έχει συμμετέχει ως συνεργάτης σε 30 ερευνητικά έργα. 

 

Μέσω αυτών των έργων, η ερευνητική ομάδα του καθηγητή Γ. Νυχά έχει αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία στα παρακάτω αντικείμενα: i) εκτίμηση της ασφάλειας και της αλλοίωσης των τροφίμων μέσω μικροβιολογικής ανάλυσης (παθογόνους και αλλοιογόνους μικροοργανισμούς), ii) φυσικοχημικές αναλύσεις (μικροβιακοί μεταβολίτες , οργανικά οξέα) σε συνδυασμό με στατιστικές μεθόδους πολυμεταβλητής ανάλυσης (MCFA, PCA, διακριτική ανάλυση – discriminant analysis και ανάλυση συστάδων- cluster analysis) και iii) την ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων για την συμπεριφορά των μικροοργανισμών και των μεταβολιτών τους (π.χ. μυκοτοξίνες) στην τροφική αλυσίδα. Έχει οργανώσει > 10 επιστημονικές ημερίδες και Διεθνή συνέδρια Έχει κληθεί για διαλέξεις στο γνωστικό του αντικείμενο από Πανεπιστήμια / Ινστιτούτα (πχ. Bath University -UK, Catholique University of Porto-Portugal, CIHEAM-Spain, TNO – Holland, Colorado State University – USA, Ακαδημία Αθηνών (Οκτ 2007) Κάτω από την επίβλεψη του έχουν πραγματοποιηθεί/πραγματοποιούνται 23 διδακτορικές διατριβές, 18 μεταπτυχιακές διατριβές (3 σε συνεργασία με το εξωτερικό), και μέχρι τώρα έχει περισσότερες από > 50 πτυχιακές (πειραματικές) μελέτες. 

 

Ήταν μέλος: (ι) της Ομάδας για τους βιολογικούς κινδύνους (Group of Biological Hazards) στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (European Food Safety Authority) [Μάιος 2003- Ιούνιος 2006] (ιι) μέλος του External Review Working Group της EFSA (Μάιος 2012 – Δεκ. 2015) και (ιιι) της ομάδας για την ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (1ος /2006 -12ος /2007). Είναι: (ι) εμπειρογνώμονας της Γενικής Διεύθυνσης (ΓΔ) για την υγεία και τον καταναλωτή (DG SANCO) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ιι) Πρόεδρος της ομάδας για την ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή πλατφόρμα food4life. Διεθνής αναγνώρισης (Α) σε ομάδες εργασίας για διαμόρφωση ή λήψης αποφάσεων / εργασίας μετά από πρόσκληση, (Β) σε editorial boards > 7 επιστημονικών περιοδικών (Γ) σε διεθνείς και εθνικούς επιστημονικούς συλλόγους (μέλος του IAFP, Μέλος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας) (Δ) του απενεμήθη το βραβείο 2017 International Leadership από το International Association of Food Protection (IAFP).

Topic: Ψηφιακές τεχνολογίες στην μετατροπή των συστημάτων διαχείρισης για την ασφάλεια των τροφίμων στην ΕΕ-Κίνα