Ο Κων/νος Τσιμπούκας είναι Καθηγητής στο Εργαστήριο Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Εκμεταλλεύσεων του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κάτοχος D.E.A. και Διδακτορικού Διπλώματος στη Γεωργική Οικονομική από το Πανεπιστήμιο Montpellier IIΙ, Γαλλία. Πτυχιούχος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (νυν Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και κάτοχος M.Sc. από το Ινστιτούτο Αγρονομικών Μεσογειακών Σπουδών Montpellier (I.A.M.M.).

Διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, κοστολόγηση γεωργικών προϊόντων, υπολογισμό οικονομικών αποτελεσμάτων γεωργικών παραγωγικών συστημάτων, λήψη αποφάσεων κατά την εφαρμογή παραγωγικών δραστηριοτήτων του αγροτικού τομέα.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάλυση οικονομικών αποτελεσμάτων της γεωργικής δραστηριότητας και την διερεύνηση της οικονομικής βιωσιμότητας στην γεωργική παραγωγή και ιδιαίτερα σε σύνθετα προβλήματα ζωικής παραγωγής. Έχει σημαντικό αριθμό διεθνών δημοσιεύσεων στην τεχνικοοικονομική ανάλυση των παραγωγικών συστημάτων του πρωτογενή τομέα και στην κατασκευή υποδειγμάτων για λήψη αποφάσεων σε γεωργικές επιχειρήσεις καθώς και για την αποτίμηση μέτρων Αγροτικής Πολιτικής. Τέλος έχει μεγάλο αριθμό συμμετοχών σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα (διεθνή και εθνικά) είτε ως επιστημονικός υπεύθυνος είτε ως ερευνητής, σε αντίστοιχα ερευνητικά αντικείμενα.