Ο κ. Αποστολόπουλος είναι προϊστάμενος της Μονάδας Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Ένα από τα κύρια καθήκοντά του είναι ο σχεδιασμός και η χρηματοδοτικών εργαλείων στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Ο κ. Αποστολόπουλος ασχολείται με τη διαχείριση των πολιτικών Αγροτικής Ανάπτυξης για πάνω από 15 χρόνια. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.