Η κυρία Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου ορίστηκε Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα τον Ιούλιο του 2013, με αρμοδιότητες την εποπτεία και το συντονισμό των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λιανική τραπεζική, το Δίκτυο των Καταστημάτων και τα ηλεκτρονικά δίκτυα εξυπηρέτησης πελατείας.

Είναι Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας. Από το Δεκέμβριο του 2012 ήταν Γενική Διευθύντρια Λειτουργιών, Οργάνωσης και Πληροφορικής της Τράπεζας και του Ομίλου της Εθνικής, ενώ εντάχθηκε στην Τράπεζα τον Ιούλιο του 2007 ως Γενική Διευθύντρια Λειτουργιών Ομίλου.

Είναι πρόεδρος Δ.Σ. της Εθνικής Χρηματιστηριακής και της NBG Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε.,  Β’ αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Εθνικής Ασφαλιστικής, αντιπρόεδρος Δ.Σ. της ΔΙΑΣ Α.Ε. και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, καθώς και Πρόεδρος του Digital Banking Committee της ΕΕΤ.

Είναι ακόμη μέλος Δ.Σ. της Εθνικής Factors A.E και του Mastercard Europe Advisory Board. Επιπλέον, είναι μέλος του EFMA Operational Excellence Advisory Council, καθώς και μέλος Δ.Σ. του ΣΕΝ (Σωματείο «Επιχειρηματικότητα Νέων»).

Topic: Τραπεζικά εργαλεία και Πρωτοβουλίες Προστιθέμενης Αξίας για τον αγροτοδιατροφικό τομέα