Σχετικά με το AgriBusiness Forum

Το AgriBusiness Forum είναι η ετήσια συνάντηση των ηγετών της αγροτικής βιομηχανίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία στην παραγωγή, μεταποίηση και διακίνηση αγροτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή.

Το AgriBusiness Forum διασυνδέει έρευνα, τεχνολογία, εκπαίδευση, νεοφυείς & μεγάλες επιχειρήσεις, θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία, με σκοπό την προώθηση συνεργασιών, διατομεακής ενημέρωσης και προβολής διεθνών προτύπων για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Οι συνεδρίες του AgriBusiness Forum εστιάζουν στην καινοτομία και στις έξυπνες καλλιέργειες, στην ψηφιοποίηση της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ασφάλεια των τροφίμων, στις μεσομακροπρόθεσμες πολιτικές και στην πιστοποίηση.

Aποτελείται από 5 ενότητες ενσωματωμένες σε ένα ενιαίο γεγονός:

1. Εκπαιδευτικό εργαστήριο 2 ημερών για επιλεγμένες νεοφυείς επιχειρήσεις του αγρο-διατροφικού τομέα

2. Διαγωνισμό καινοτομίας για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό εργαστήριο

3. Ευκαιρίες δικτύωσης μεταξύ νεοφυών επιχειρήσεων και εκπροσώπων επιχειρήσεων της αγροδιατροφικής αλυσίδας

4. Διεθνές συνέδριο αγροτεχνολογίας

5. Επίσκεψη πεδίου σε αγροδιατροφική μονάδα για ενημέρωση για την συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα

Το AgriBusiness Forum τελεί στην ιδιοκτησία και κυριότητα του μη κερδοσκοπικού φορέα Geo Routes Cultural Institute, υποστηρίζεται από το Balkans & Black Sea Cooperation Forum και συνεργάζεται με διεθνείς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς & οργανισμούς για την προώθηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.