Σχετικά με το AgriBusiness Forum

Το AgriBusiness Forum είναι η ετήσια συνάντηση των ηγετών της αγροτικής βιομηχανίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία στην παραγωγή, μεταποίηση και διακίνηση αγροτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Το AgriBusiness Forum διασυνδέει έρευνα, τεχνολογία, εκπαίδευση, νεοφυείς & μεγάλες επιχειρήσεις, θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία, με σκοπό την προώθηση συνεργασιών, διατομεακής ενημέρωσης και προβολής προτύπων για τον εκσυγχρονισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας από την παραγωγή στην κατανάλωση.

Το AgriBusiness Forum εστιάζει σε Ευρωπαϊκά θέματα (ΚΑΠ, Πράσινη Συμφωνία) , στην Αgenda του ΟΗΕ για το 2030 , στην γυναικεία επιχειρηματικότητα, στην επισιτιστική ασφάλεια-επάρκεια και στη διαχείριση κινδύνων, στον αγροτουρισμό, στην ψηφιακή γεωργία, στα εργαλεία ανάπτυξης και χρηματοδοτήσεων, στην εφοδιαστική αλυσίδα, στο περιβάλλον, στις συνέργειες κά.

Απευθύνεται σε κοινό υψηλού επιπέδου από επιχειρήσεις, παραγωγούς, τράπεζες, ακαδημαϊκούς και φορείς του ιδιωτικού & δημοσίου τομέα., συνεργάζεται με διακεκριμένους οργανισμούς εθνικής, περιφερειακής και διεθνούς εμβέλειας, και πραγματοποιεί τοπικά & διεθνή συνέδρια, εκπαιδευτικά εργαστήρια, διαγωνισμό καινοτομίας και θεματικά ταξίδια, με σκοπό την διασύνδεση και την μεταφορά τεχνογνωσίας για βιώσιμα και επικερδή αγροδιατροφικά συστήματα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Φορέας διοργάνωσης είναι ο μη κερδοσκοπικός-μη κυβερνητικός οργανισμός Geo Routes Institute, ενώ υποστηρίζεται από το Balkans & Black Sea Forum και την εταιρεία Gnomon Performance.