Αποστολή & Καινοτομία

Το AgriBusiness Forum δημιουργεί γέφυρες μεταξύ παραγωγών, επιστήμης και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των αγροδιατροφικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων

Με προσήλωση και σταθερή πορεία στο μέλλον της γεωργίας, το AgriBusiness Forum έχει καταξιωθεί ως:

 • Διεθνές: με εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών στην Ευρώπη, Ασία και Αμερική
 • Ανεξάρτητο: μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική και μη πολιτική πλατφόρμα
 • Αξιόπιστο: με παρουσίαση αντικειμενικών πρακτικών και επιστημονικών μελετών
 • Διαφανές: με καθαρή μετάδοση των εργασιών και των συμπερασμάτων στο κοινό που απευθύνεται
 • Επιδραστικό: με περιεχόμενο που προέρχεται από έμπειρα ακαδημαϊκά & επιχειρηματικά στελέχη

Προκειμένου να υλοποιήσει τους στόχους του, το AgriBusiness Forum:

 • Παρέχει Agenda με εμπεριστατωμένο περιεχόμενο
 • Αναδεικνύει την καινοτομία, τον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας
 • Φιλοξενεί ομιλητές κύρους από το ακαδημαϊκό, ερευνητικό, επιχειρηματικό και πολιτικό περιβάλλον
 • Διαθέτει πολυδιάστατο ακροατήριο από παραγωγούς, επιχειρήσεις, τράπεζες, ακαδημαϊκούς και τον δημόσιο τομέα
 • Προκαλεί τον διάλογο και την διάδραση μεταξύ ομιλητών και ακροατηρίου
 • Προωθεί τις συνέργειες και την διατομεακή συνεργασία
 • Συνδέει διαφορετικές ενότητες σε ένα ενιαίο γεγονός: εκπαίδευση, διαγωνισμό καινοτομίας, συνέδριο αγροτεχνολογίας, επίσκεψη πεδίου και δικτύωση (περιφερειακά γεγονότα)
 • Υποστηρίζει καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις για την ανέλιξη τους σε τοπικό ή/και διεθνές επίπεδο
 • Υιοθετεί υψηλής ποιότητας συνεργασίες και διαδικασίες υλοποίησης των γεγονότων/συνεδρίων του