41

Παράλληλες Δραστηριότητες

Συμμετοχή του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου στο AgriBusiness Forum 2021

Η δικτύωση στον αγροτικό χώρο έχει ευρέως αναγνωριστεί και υιοθετηθεί ως εργαλείο – κλειδί για την υποστήριξη και την προώθηση της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης. Η κύρια προστιθέμενη αξία της δικτύωσης είναι η εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές, μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών, καθώς και της ενθάρρυνσης του διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.

Στο πλαίσιο της στήριξης και της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Αγροτική Ανάπτυξη, έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα, προκειμένου μέσω της δικτύωσης να επιτευχθούν:

  • Βελτίωση της ποιότητας εφαρμογής του ΠΑΑ.
  • Αύξηση της συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων στην υλοποίηση της αγροτικής ανάπτυξης.
  • Ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τα οφέλη της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης.
  • Προώθηση της καινοτομίας στη γεωργία, την παραγωγή τροφίμων, τη δασοπονία και τις αγροτικές περιοχές που αναλύεται σε:

α) Διευκόλυνση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και αξιόλογων πρακτικών σε θέματα καινοτομίας.

β) Καθιέρωση διαλόγου μεταξύ γεωργών και ερευνητών και διευκόλυνση της συμπερίληψης όλων των ενδιαφερομένων στη διαδικασία ανταλλαγής γνώσεων.

 

Μία από τις δράσεις του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου είναι και η υποστήριξη του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 μέσω της δικτύωσης των μελών των Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης της Καινοτομίας για τη Γεωργία καθώς και της διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου τους. Έργο των Επιχειρησιακών Ομάδων είναι οι συνεργασίες με σκοπό τη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή μέσω της πιλοτικής εφαρμογής έργων. Οι συνεργασίες αυτές στοχεύουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και παραγωγικότητας της γεωργίας ή την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή τα οποία αποτελούν προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρούσα αλλά και την επόμενη Προγραμματική Περίοδο.

Στην επόμενη προγραμματική περίοδο το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο, το οποίο έχει προταθεί να ονομαστεί Δίκτυο ΚΑΠ (Κοινής Αγροτικής Πολιτικής), έχει το βασικό ρόλο ως προς την προώθηση και υποστήριξη του οριζόντιου στόχου της ΚΑΠ για τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών μέσω των Συστημάτων Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας για τους Αγρότες (ΑKIS).

Το AgriΒusiness Forum αποτελεί ευκαιρία για το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο προκειμένου να ενδυναμωθεί η δικτύωση, η ανταλλαγή γνώσης και η προώθηση της καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα.

Συνάντηση των μελών του Cluster InoFA στο πλαίσιο του AgriBusiness Forum 2021

Η συνάντηση διοργανώνεται από τον Φορέα Αρωγό του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας (Cluster) InoFA με σκοπό την ενημέρωση των μελών του για την μέχρι τώρα πορεία υλοποίησης της Ά Φάσης του έργου και την καλύτερη προετοιμασία ενόψει της έναρξης υλοποίησης της ΄Β Φάσης που αναμένεται τις προσεχείς ημέρες.

Κατά την συνάντηση θα συζητηθούν οι εξελίξεις με έμφαση στα πρώτα συμπεράσματα που προκύπτουν από την επαφή του Φορέα Αρωγού με τα μέλη και αφορούν στην ψηφιακή ωριμότητα των επιχειρήσεων μελών.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροδιατροφικού τομέα προχωράει με γρήγορους ρυθμούς και το στοίχημα που καλούνται να κερδίσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου είναι η επίτευξη υψηλών επιπέδων ενσωμάτωσης ψηφιακών τεχνολογιών στην καθημερινή τους πρακτική και η αυτοματοποίηση διαδικασιών. Ζητούμενα είναι επιτευχθούν μεγαλύτερες ταχύτητες ανταπόκρισης στις απαιτήσεις συνεργατών, πελατών και καταναλωτών με παράλληλη αύξηση της αξιοπιστίας και μείωση του λειτουργικού κόστους ιδιαίτερα του εργατικού.

Όλα τα μέλη του InoFa που αναμένεται να παραστούν στην συνάντηση εργασίας διαθέτουν πολύτιμη τεχνογνωσία που δύναται να λειτουργήσει ως καταλύτης επιτάχυνσης του επιθυμητού ψηφιακού μετασχηματισμού στην αγροδιατροφική εφοδιαστική αλυσίδα της χώρας μας ενισχύοντας τις δεξιότητες των εργαζόμενων στον κλάδο και αυξάνοντας τις πιθανότητες επιτυχούς δραστηριοποίησης σε τομείς όπως οι εξαγωγές τροφίμων.Η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Ενσωμάτωση τεχνολογίας αιχμής για την ενίσχυση της αλυσίδας αξίας των ελληνικών ποιοτικών προϊόντων. Διαδίκτυο των πραγμάτων σε Αγροδιατροφικές Συμμαχίες – InoFA», με κωδικό ΓΓ1CL-0056368 το οποίο εντάσσεται στη δράση ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΣΣΚ).