Αποστολή & Καινοτομία

Το AgriBusiness Forum φέρνει το αύριο της γεωργίας στο σήμερα:

 

  • Προσφέρει ολοκληρωμένη Agenda με εμπεριστατωμένο περιεχόμενο σε θέματα αγροτεχνολογίας
  • Αναδεικνύει την καινοτομία, τον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας
  • Φιλοξενεί ομιλητές κύρους από το ακαδημαϊκό, ερευνητικό, επιχειρηματικό και πολιτικό περιβάλλο
  • Έχει πολυδιάστατο ακροατήριο από παραγωγούς, επιχειρήσεις, τράπεζες, ακαδημαϊκούς και τον δημόσιο τομέα
  • Προκαλεί την διάδραση και τον διάλογο μεταξύ ομιλητών και ακροατηρίου
  • Προωθεί συνέργειες και διατομεακή συνεργασία μεταξύ επιστημών, επιχειρήσεων και τον δημόσιο τομέα
  • Συνδέει ενότητες αιχμής σε ένα ενιαίο γεγονός: εκπαίδευση, διαγωνισμό καινοτομίας, συνέδριο αγροτεχνολογίας, επίσκεψη πεδίου και δικτύωση
  • Φέρνει στο προσκήνιο την θέση της Ελλάδας έναντι του ανταγωνισμού σε περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον
  • Υποστηρίζει καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις για περαιτέρω ανέλιξη σε τοπικό ή/και διεθνές επίπεδο
  • Υιοθετεί υψηλής ποιότητας συνεργασίες και διαδικασίες προγραμματισμού & υλοποίησης του συνεδρίου