Κριτική Επιτροπή

Η κριτική επιτροπή παρακολουθεί τις παρουσιάσεις των νεοφυών επιχειρήσεων που συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, συνέρχεται, αξιολογεί και ανακοινώνει τα αποτελέσματα και απευθύνει πρόσκληση στις 3 οι οποίες έλαβαν τον υψηλότερο βαθμό για συμμετοχή τους σε πάνελ συγκεκριμένης συνεδρίας του AgriBusiness Forum. H απόφαση της κριτικής επιτροπής λαμβάνεται κατά πλειοψηφία.

Η Επιτροπή αποτελείται από τους εξής εκπροσώπους:

  1. Αντιπεριφεριάρχη της Περιφέρειας Σερρών
  2. Εκπαιδευτικό – Ερευνητικό Κέντρο
  3. Στρατηγικό Εταίρο του AgriBusiness Forum
  4. Σϋμβουλο του AgriBusiness Forum
  5. Εκπρόσωπο φορέα του αγροδιατροφικού χώρου