Ο Δημήτριος Λιανός, Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός, M.Sc. στην Περιφερειακή Ανάπτυξη, είναι μέτοχος και Αναπληρωτής Διαχειριστής της ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα.

Έχει επαγγελματική εμπειρία άνω των 32 ετών στα θέματα της εφαρμογής της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και της  Πολιτικής Συνοχής για την Ελλάδα και από το 2002 και για την Κύπρο. Εξειδικεύεται σε θέματα κατάρτισης, διαχείρισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ΚΑΠ. Επιπλέον, έχει  εξειδικευμένη γνώση και πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης για την Ελλάδα και την Κύπρο στα πλαίσια του Πυλώνα ΙΙ της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Έχει συμμετάσχει είτε ως υπεύθυνος Ομάδας Έργου είτε ως εμπειρογνώμονας σε πλήθος αξιολογήσεων Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης σε Ελλάδα και Κύπρο. Στην παρούσα φάση είναι Υπεύθυνος Συντονιστής εκ μέρους της ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. για την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2021-2027, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κατά την περίοδο 2008-2020 είναι μέλος του EUROPEAN EVALUATION NETWORK FOR RURAL DEVELOPMENT (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης για την Αγροτική Ανάπτυξη) ως geographical expert για την Ελλάδα και την Κύπρο. Τέλος, έχει συμμετάσχει ως National Expert για την Ελλάδα και την Κύπρο σε πλήθος αξιολογήσεων και λοιπών μελετών που έχουν εκπονηθεί για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής (DG Agriculture και DG Regio).

Topic: Διδάγματα από την εφαρμογή της Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης 1989-2014 στην κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΓΠ 2023-2027